Kun oppiminen mahdollistetaan kielellä, jota lapsi itse ymmärtää, kehittyvät kognitiiviset taidot paremmin ja oppiminen tehostuu. Äidinkielisen oppimisen hankkeiden tavoitteena on luoda lapselle oppimisympäristö, jossa hän ymmärtää ja voi oppia asioita. Äidinkielinen opetus edesauttaa lapsen koulumenestystä, lisää monilukutaitoa ja tukee lapsen mahdollisuuksia hyvään elämään.

Tavoitteena on luoda osallistava ja tasa-arvoinen koulutus, joka antaa oikeudenmukaisen ja laadukkaan opetuksen myös vähemmistökieliä puhuville lapsille.

Käytännössä kyse on äidinkieleen perustuvasta monikielisestä opetuksesta (MTB MLE – Mother Tongue Based Multilingual Education). Hyvin monet lapset elävät monikielisissä yhteisöissä, mutta tätä ei aina huomioida opetuksessa. Äidinkielisen oppimisen hankkeissa opetuksessa käytetään lasten omaa äidinkieltä perustana kaikelle muulle oppimiselle, mutta samalla opiskellaan myös muun muassa valtakieltä (joka tulee vastaan koulutuksessa jossain vaiheessa). Äidinkieli ja lasten elinympäristö huomioidaan niin opettamisessa, opetuskielessä kuin myös opetusmateriaaleissa. Aiheeseen voit tutustua enemmän UNESCO:n sivuilta.

Äidinkielinen opetus tukee oppijan kasvua

Kun lapsi ymmärtää opetuksen, saa hän mahdollisuuden laadukkaaseen oppimiskokemukseen, joka kannattelee häntä myös jatkossa. Oppijasta kasvaa äidinkieleen perustuvan opetuksen myötä…

  • kriittinen ajattelija ja päätöksentekijä, joka osaa käyttää omaa kieltään ja kokemustaan pohjana saavuttamaan uusia mahdollisuuksia.
  • itsevarma ja aktiivinen osallistuja, joka kykenee käyttämään viestintää ja osallistumaan aktiivisesti keskusteluihin.
  • luova ja yhteistyökykyinen osallistuja, joka tuo esille luovat taitonsa muiden kanssa.
  • elinikäinen oppija, joka pystyy näkemään uusia mahdollisuuksia, myös kulttuurissaan ja taustoissa.
  • päättäväinen ja intohimoinen, joka on motivoitunut tavoittelemaan muutosta ja kehitystä.
  • toiveikas ja herkkä, joka kehittää itselleen vahvan ja terveen identiteetin tulevaisuutta varten.
  • tilaisuuteen tarttuja ja rauhanrakentaja, joka on rohkea tekemään omia valintojaan, mutta rakentaa myös siltoja.

Hankkeiden toteutuksesta vastaavat kansalliset kumppanimme ja Suomen ulkoministeriö rahoittaa hankkeiden kuluista 85 %. Lahjoituksesi kohdistuu jäljelle jäävään 15 % omarahoitusosuuteemme.