Lhomit asuvat Arun-laakson yläosissa Koillis-Nepalissa lähellä Kiinan rajaa. He puhuvat äidinkielenään tiibetiläistä lhomin kieltä. Vuoristoalueilla on 11 suurta lhomikylää ja seitsemän pientä kylää, joihin pääsee vain jalan.

Lhomien pääasiallinen elinkeino on maanviljelys. Perinteisen maanviljelyksen lisäksi lhomit kasvattavat esimerkiksi kardemummaa myyntiin ja hoitavat yksityisiä metsiä. Lhomien taloudellinen toimeentulo on usein vaikeaa, mikä johtaa siihen, että perheitä muuttaa kaupunkeihin parempaa elämää etsimään.

Viime vuosina lhomien mailla on otettu edistysaskelia. Tieverkostoa on parannettu ja suurimpaan osaan lhomikylistä on saatu sähköt paikallisesti tuotettuna. Puhelintorni on myös pystytetty ja mobiiliverkko on paikoin käytettävissä. 

Wycliffe Raamatunkääntäjien osallistuminen lhomien elämään alkoi jo 1970-luvulla, kun Olavi ja Marja Vesalainen alkoivat tutkia lhomin kieltä ja kääntää Uutta testamenttia.

Parhaillaan meneillään oleva lhominkielisen perusopetuksen hanke, jossa Wycliffe Raamatunkääntäjät on mukana yhdessä lhomien kansalaisjärjestö NELHOSin kanssa, on jatkoa äidinkieleen perustuvan esiopetuksen hankkeelle. Hankkeen tarkoituksena on opettajankoulutuksen lisäksi tuottaa äidinkielistä oppimateriaalia peruskoulun 2.–5.-luokille. 

Oppimishankkeen väliarviointi tehtiin toukokuussa 2023. Arvioinnissa testattiin oppilaiden taitoja lhomin, nepalin ja englannin kielessä sekä matematiikassa. 

Kävi ilmi, että oppilailla on erinomaiset suulliset lhomin kielen taidot. Sekä lasten vanhemmat että opettajat kommentoivat sitä, kuinka lasten suullinen lhomin osaaminen on parantunut odotettua enemmän. Lapset ilmaisevat itseään sujuvasti ja käyttäytyvät kunnioittavasti toisia kohtaan. Vanhemmat ja opettajat mainitsivat myös lasten pystyvän vastaamaan hyvin kysymyksiin ja perustelemaan vastauksiaan. Lisäksi lasten tietoisuus hygieniasta on noussut ja he ovat oppineet paljon omasta kulttuuristaan sekä ympäristöstä. 

Lasten lhomin kielen kirjalliset taidot eivät kuitenkaan olleet kehittyneet yhtä hyvin. Oppilailla oli vaikeuksia kirjainten ja sanojen tunnistamisessa. Oppimateriaaleja suositeltiinkin tarkistettavaksi näiltä osin, koska nepalin kielessä tätä ongelmaa oli vähemmän.

Lasten oppimistulokset matematiikassa olivat myös odotettua heikommat. Asiaa selviteltäessä kävi ilmi, että matematiikkaa pidetään yleisesti vaikeana oppiaineena lhomien parissa. Todennäköisesti COVID 19 -pandemiasta johtunut koulujen sulku ja oppilaiden automaattinen siirto seuraavalle luokka-asteelle ovat aiheuttaneet sen, että oppilailta on jäänyt perustavanlaatuisia taitoja oppimatta. Esimerkiksi suurin osa oppilaista ei kakkosluokan lopussa pystynyt laskemaan kuin vain yksinumeroisilla luvuilla eivätkä he pystyneet suorittamaan kerto- tai jakolaskuja tai käsittelemään murtolukuja. Arvioija suosittelikin opettajia tarjoamaan tukitoimenpiteitä, jotta lapset oppisivat menettämänsä kouluvuoden oppisisältöjä.

Lhomivanhemmat lähettävät usein jälkikasvunsa muualle koulutuksen vuoksi. Jopa 2,5–3-vuotiaita lapsia on lähetetty sisäoppilaitoksiin. Nämä lapset eivät näe vanhempiaan useaan kuukauteen tai kokonaiseen vuoteen. Arvioija kysyi vanhemmilta, lähettäisivätkö he yhä lapsensa sisäoppilaitokseen. Useat vanhemmat arvioivat sen riippuvan koulutuksen laadusta. Jos kyläkoulun taso on riittävän korkea, he pitävät lapset mieluummin kotona. 

Kuvat: NELHOS