Kirk Franklin ja Susan Van Wynen

Wycliffe Global Alliance -verkoston vaiheet on ensimmäistä kertaa taltioitu kirjaan. Siitä voi olla apua lähetysjärjestöille missä päin tahansa, kun ne etsivät suuntaa uudessa globaalin kirkon todellisuudessa.

Kirjan A Missional Leadership History: The Journey of Wycliffe Bible Translators to the Wycliffe Global Alliance (2022, Regnum Books International) ovat kirjoittaneet allianssin entinen toiminnanjohtaja Kirk Franklin ja strategiakonsultti Susan Van Wynen. Kirjan on toimittanut Deborah Crough

Kyseessä ei ole vain yhden tai kahden sankarin tarina, vaan kirja kertoo vaiheista, joita monet ihmiset muovasivat useissa paikoissa. Heidän nimiään ja ääniään ei ehkä ole edes kirjattu, mutta heidän panoksensa oli valtava. 

“Se on hämmästyttävää”, Kirk sanoo lisäten, että kirjan nimi ja alaotsikko valittiin huolellisesti. Se auttaa kirjaa erottumaan perinteisistä järjestöhistorioista.

“Tarinasta puhuminen poistaa vaikutelman kilpailusta”, hän sanoo. “Liike-elämästä on saatu monia hyviä työvälineitä, mutta myös asioita, joista on ollut enemmän haittaa kuin hyötyä. Vaiheiden tarkastelu matkana tekee mahdolliseksi nähdä ne oppimisen ja Jumalan kokonaisvaltaisen johdatuksen näkökulmasta.”

Kirja on luonnollisesti tarkoitettu raamatunkäännöstyössä mukana olevien järjestöjen johtajille ja johtokunnille, mutta myös niille lähetysjohtajille ja tuleville johtajille, jotka etsivät esimerkkitapausta globaalin kirkon ajattelutavan muutoksiin sopeutumisesta.

“Tähän kuului hahmottamisen prosessi”, Susan sanoo. “Oli kuuntelemisen, vastaamisen, oppimisen ja toimimisen malleja. Ajassa taaksepäin katsottaessa voidaan nähdä ikään kuin kartta, joka kertoo Jumalan läsnäolosta kaikissa vaiheissa: Jumalan ajoituksesta, ihmisten vastahakoisuudesta… Kartta jättää tilaa lukijan tulkinnalle siitä, mitä hän voi soveltaa omaan tilanteeseensa.”

Lähdemateriaaliksi saatiin aluksi 10 000 digitoitua sivua Wycliffen hallituksen pöytäkirjoja vuosilta 19422020. Tekijät kävivät läpi myös 30:stä missiologisesta neuvottelusta tehtyjä muistiinpanoja sekä allianssiin kuuluvien eri kansallisten raamatunkäännösjärjestöjen asiakirjoja.

“Hallituksen pöytäkirjamerkintöjä saatetaan pitää tylsinä, ja siteeraamme niitä erittäin vähän”, Kirk sanoo, “mutta ne auttoivat meitä kokoamaan tarinan. Tiedämme, kuka oli läsnä, mutta emme sitä, mitä kukin sanoi, sillä päätökset tehdään yleensä yksimielisesti. Emme aina arvosta nimettömien ihmisten tekemiä uhrauksia. Oli satoja ihmisiä, jotka kaikki sitoutuivat tekemään viisaita ratkaisuja Raamatun saamiseksi kaikille tarvitseville kielille.”

“Kun kaikki tämä kootaan yhteen, saadaan lähdeteos, jonka uskomme palvelevan raamatunkäännöstoimintaa hyvin pitkän aikaa.”

Näyn väärinkäsityksiä

Kirjan yhdessä luvussa kerrotaan Näky 2025:n tarinasta ja siihen liittyvistä väärinkäsityksistä.

“Eräs keskeinen asia, joka voi unohtua, on se, että päämäärät olivat niin tärkeitä”, Susan sanoo. “ Ihmiset alkoivat välittömästi ajatella päivämääriä ja tavoitteita – mikä kuuluu ihmisluonteeseen – mutta itse asiassa suurelta osin kysymys oli sisäisistä pyrkimyksistä. Todellisuudessa oli kysymys halukkuudesta olla toisenlainen, toimia ja ajatella toisella tavalla – ja tietää, että asia oli Jumalan käsissä.”

Kirk lisää: “Näky 2025:een liittyvä tarina oli paljolti sitä, että vain yksi lause oli poimittu paljon suuremmasta asiayhteydestä: ‘Vuoteen 2025 mennessä raamatunkäännös kaikilla sitä tarvitsevilla kielillä’. Se on hyvin valitettavaa, koska tämä ei tosiasiassa ollut se päätös, joka tehtiin. Kyseessä oli paljon, paljon enemmän. Se vain supistettiin yhdeksi iskulauseeksi.”

Luvussa kerrotaan kattavasti Näky 2025:n taustalla olevasta ajattelusta ja keskusteluista. Siinä lähdetään liikkeelle näyn käyttöönotosta vuonna 1999 ja kehittymisestä globaalin kirkon pyrkimykseksi.

“Kansainvälinen Wycliffe International vuonna 1999 ei ollut sama kuin Wycliffe Global Alliance -verkosto vuonna 2020”, Kirk kuvaa. “Se koostui pääosin länsimaalaisista, jotka tekivät päätöksen uskoen, että maailmanlaajuinen kirkko aikanaan omaksuisi sen ja tekisi yhteistyötä. Mutta se ei ollut nähtävissä vuonna 1999, koska se (globaali kirkko) ei ollut paikalla.”

Katalysaattori muutoksiin

Kirjan mukaan itse asiassa vuosi 1999 toimi katalysaattorina merkittäviin muutoksiin raamatunkäännöstoiminnassa.

“Yhteistyöjärjestöjen osana oli istua huoneen takaosassa ja olla sanomatta paljoakaan”, Kirk sanoo. “Ne todella haastoivat vallitsevaa tilannetta hyvällä tavalla, koska meidän oli tartuttava asiaan. Jos todella halusimme globaalin kirkon osallistumista, meidän oli tehtävä jotain näiden niin kutsuttujen yhteistyöjärjestöjen suhteen. Ne oli otettava mukaan jollakin tavalla.”

Asia johti rakenteelliseen muutokseen ja nykyiseen allianssiin, niin että länsimaiden edustajat luopuivat johdosta aidon globaalin ja usean tason liikkeen syntymiseksi.

“Kaiken tämän kartoittaminen… se on erittäin voimakas muutoskertomus”, Kirk sanoo. “Monet kansainväliset lähetysjärjestöt antaisivat mitä tahansa, että näin kävisi heidän toiminnassaan. Miksi tämä tapahtui Wycliffen parissa? Vaiheet ovat tässä kirjassa. Keskustelut. Jumalan johdatus. Tulevaisuuden kanssa kamppailu. Painiskelu sen kanssa, että todella haluamme nähdä näkymme toteutuvan Jumalan edessä ja silti rakenteemme estävät meitä.”

“Mielestäni kaikki sen ajan johtajat osoittivat hyvin suurta rohkeutta. Ja se, että kaikki on kirjattu muistiin, niin ettemme unohda sitä, on hyvin vaikuttavaa.”

Teksti ja videot: Phil Prior ja Jim Killam, Wycliffe Global Alliance

Käännös: Riitta Bonny