Eräs tapa, jolla Wycliffe Global Alliance (myöhemmin Allianssi) rohkaisee yhteistoimintaa raamatunkäännöstyössä, on luoda ”pyöreitä pöytiä”, joiden  avulla edistetään tarpeellisia keskusteluja pöytiin osallistuvien ihmisten ja järjestöjen välillä.

Allianssin amerikkalaisella alueella tämä prosessi on käynnissä 12 maassa. Kokoontumisia kutsutaan kansallisiksi raamatunkäännöspöydiksi. Tietyn maan raamatunkäännöstyössä mukana olevien järjestöjen johtajat kohtaavat ystävyyden, yhteistyön ja rukouksen merkeissä.

Raamatunkäännöspöytä koolla Perussa maaliskuussa 2022.

”Mukana ovat johtajat, jotka tekevät työtä raamatunkäännöksen ja Raamatun käytön parissa ja joilla on näky Jumalan sanan yhteisöjä muuttavasta voimasta”, sanoo David Cardenas, Allianssin Amerikan mantereen aluejohtaja, joka toimii Kolumbian pääkaupungista Bogotásta käsin. ”Opimme kehittämään raamatunkäännösmalleja yhdessä, edistämme kirkkojen osallistumista, vahvistamme johtajien välistä ystävyyttä ja harjoitamme raamatullista anteliaisuutta muun lisäksi. Yhteistoiminta, jota haluamme nähdä raamatunkäännöstyössä, toteutuu näiden pöytien äärellä.”

David Cardenas

”Pöytä on paikka kanssakäymiseen ja yhteyteen toisten kanssa”, David kuvaa. ”Se on kuin kaupungin tori, jossa kuuluu ääniä eri kulttuureista, kirkkokunnista ja järjestöistä ja jossa punnitaan yhteistyön mahdollisuuksia. Se on paikka, jossa uudet ystävyydet ja mahdollisuudet kukoistavat.”

Tällä hetkellä pöytiä on 12 maassa, mutta on helppo kuvitella idean leviävän alueellisesti ja jopa maailmanlaajuisesti. Näiden 12 pöydän toimintaan osallistuvat kansalliset tiimit kokoontuivat virtuaalisesti kesäkuussa. Tapaamisen tarkoituksena oli edesauttaa yhteisten teemojen löytymistä ja keskustelua niistä. Eräs sellainen koskee Kolumbian ja Panaman välistä rajaa, jonka kummallakin puolella asuu saman kansanryhmän ihmisiä. Keskusteluilla voidaan estää käännöstyöryhmien ponnistelujen päällekkäisyyttä. ”Juuri tällaista yhteistyötä olemme ajatelleet”, David sanoo. ”Kokemusten ja resurssien jakamista. Haluamme nähdä tätä maiden välillä.”

Kilpailun tuntua

”Havaitsimme, että kaikissa Latinalaisen Amerikan maissa on tehty raamatunkäännöstyötä,  ja työ edistyy nykyään useimmissa maissa. Monet järjestöt ovat tehneet työtä, mutta niiden välillä on ollut vähän yhteistyötä tai keskustelua”, David sanoo.

”Useimmissa näistä maista on ainakin yksi Allianssiin kuuluva järjestö ja sen lisäksi raamattuseuroja, alkuperäiskansojen verkostoja, kirkkokuntia ja kansainvälisiä kristillisiä palvelujärjestöjä, jotka kaikki tekivät raamatunkäännöstyötä jollakin tavalla. Joskus työ oli päällekkäistä ja joskus siihen liittyi kilpailemisen tuntua”, David sanoo. “Jotkut ryhmät tunsivat jäävänsä kokonaan keskustelun ulkopuolelle.”

”Huomasimme myös, että on alkuperäiskansojen järjestöjä ja kirkkoja, jotka odottavat pääsevänsä mukaan raamatunkäännöstyöhön”, David sanoo, ”mutta niitä ei otettu huomioon päätöksentekoprosessissa. Ne eivät pääse osaksi jotakin suurempaa.”

Vuosia sitten olisi saattanut vaikuttaa mahdottomalta nähdä yli kymmenen eri järjestön ihmisiä saman pöydän ääressä toimimassa yhdessä raamatunkäännöstyössä. Johtajat ymmärtävät, että Jumala on yhdistämässä liikettä tavalla, jossa kaikilla äänillä on sama arvo.

”Uusia ääniä on kuultava”, David sanoo. ”Alkuperäiskansojen kirkkoja on kuultava. Voimakkaampien äänten on kuunneltava heikompia ääniä. Pöydät ovat moniäänisyyden paikkoja. Ne ovat monenkeskisiä, koska jokainen pöytä tekee päätöksiä liikkeen puolesta.”

Pöytien periaatteet

Kun ensimmäinen pöytä oli luotu Brasiliassa kulttuurienvälisen lähetysyhdistyksen tuella, Amerikan alueen johtoryhmä auttoi muodostamaan pöydän Kolumbiaan samana vuonna. Vuonna 2019 pöytäyhteys käynnistyi Guatemalassa, Meksikossa, Venezuelassa ja Perussa. Koronapandemian saapuessa vuonna 2020 pöytätapaamiset järjestettiin virtuaalisesti Boliviassa ja seuraavana vuonna mukaan tulivat El Salvador, Ecuador, Panama, Nicaragua ja Dominikaaninen tasavalta. Tällä hetkellä yli 160 johtajaa yli 140 organisaatiosta osallistuu näihin 12 kansalliseen pöytätapaamiseen.

Pöytien toimintaan kuuluvat

  • ystävyys
  • ykseys
  • vuoropuhelu
  • yhteistyö
  • monimuotoisuus
  • kunnioitus
  • päällekkäisyyden välttäminen
  • kilpailun poisto
  • anteliaisuus ja
  • luottamus.

”Nämä ovat ne kymmenen keskeistä arvoa, joihin osallistujat ovat sitoutuneet arvostaakseen toisiaan ja käyttäytyäkseen kunnioittavasti toisiaan kohtaan pöydän ympärillä”, David sanoo.

Kun pöytä kohtaa ja kasvaa, syntyy yhteinen kulttuuri ja missio. Tavoitteiksi nähdään tiedon päivitys ja jakaminen, keskeneräisen tehtävän tekeminen valmiiksi, raamatuntekstien käyttöön vaikuttaminen, ystävyyssuhteiden, yhteyden ja yhteistyön vahvistaminen, kirkon osallistumisen helpottaminen ja raamatullisen anteliaisuuden rohkaiseminen.

Tiedon päivittäminen ja jakaminen on osoittautunut äärettömän arvokkaaksi. Paikallisilla tai kansainvälisillä järjestöillä saattaa olla oma aineistonsa, mutta kaikilla pöydän ääressä olevilla ei ole ollut pääsyä siihen – eikä tieto ole aina ollut paikkansapitävää. Kun kaikki voivat jakaa ja kasvattaa samaa aineistoa, pystytään parempiin päätöksiin siitä, mikä on tärkeintä ja kiireellisintä kussakin maassa.

”Esimerkiksi Kolumbiassa meillä on 11 uutta tutkimusta, joissa selvitetään, tarvitsevatko jotkut ryhmät raamatunkäännöstä vai ei”, David kuvaa. ”Se on seurausta pöydän yhteistyöstä sen suhteen, mitä katsotaan tarvittavan Kolumbiassa, miten asia ratkaistaan ja miten voimme toimia paremmin.”

Pöydät toimivat myös siksi, että ne luovat ns. kolmannen tilan. Kun eri järjestöjen edustajat ovat vuorovaikutuksessa keskenään, heidän kulttuurinen kontekstinsa, kielensä ja tutut elämänpiirinsä voivat olla ristiriidassa toisiinsa nähden. Kolmas tila tarjoaa neutraalin välimaaston, jossa voidaan toimia yhdessä. Koronapandemian aikana Zoom-videotapaamiset ovat tarjonneet tämän tilan. Kasvokkain kokoontumisessa kiinnitetään huomiota siihen, että valitaan paikka, jossa kaikki voivat olla tasavertaisesti mukana.

Ilmapiiri vaikuttaa

Kansalliset pöydät ovat käynnistyneet pienimuotoisesti ja yleensä niin, että Allianssiin kuuluvalla järjestöllä on ollut keskeinen tehtävä. Alueellinen johto on auttanut päättämään, ketkä kutsutaan aluksi mukaan. Tavallisesti aloitetaan viiden tai kuuden ihmisen ryhmänä. Latinalaisessa Amerikassa edustettuina ovat tavallisesti COMIBAM-missioverkosto ja kansalliset raamattuseurat. Kirkkokunnat tulevat yleensä mukaan pian sen jälkeen ja ovat etusijalla. Jos ne jo kuuluvat Allianssiin, ne ovat mukana alusta alkaen.

Perulaisten järjestöjen johtajat kartoittavat maaliskuisessa tapaamisessa 2022 tapoja, joilla he ovat yhteydessä keskenään ja tekevät yhteistyötä raamatunkäännöstyössä.

”On tärkeää hahmottaa maan yhteistyöilmapiiri”, David sanoo. ”Joissakin Latinalaisen Amerikan maissa yhteistyötä pidetään hyvänä. Toisissa kilpailu ja päällekkäisyys kuuluvat kulttuuriin. Miten sitten haastaa tätä kulttuuria? Siinä suhteessa Allianssi on ollut avainasemassa, sillä se on monille myönteinen taho. Kun tiedetään varmasti, mikä Allianssi on ja millainen sen missio on, järjestöt pitävät sitä hyvin luotettavana.”

Kun kokoontumiset alkavat ja mukaan kutsutaan lisää järjestöjä ja johtajia, Allianssi siirtyy taka-alalle, enemmän vaikuttajaksi kuin kokoonkutsujaksi. Eräs tärkeä tapa, jolla tämä toteutuu, on kolmannen tilan retriittien järjestäminen.

”Ne ovat olleet hyvin tärkeitä ihmisten tuomisessa yhteen, koska yleensä otamme yhteyttä toisiimme työasioissa – siinä mitä on tehtävä”, David sanoo. ”Mutta kun ystävyys asetetaan työasioiden edelle, yhteistyön laatu on paljon erityisempää. Tämä on sellainen toimintaympäristö, joka meillä on Kolumbiassa, Brasiliassa, El Salvadorissa ja Guatemalassa. Allianssina olemme tehneet nämä retriitit mahdollisiksi. Yksi tai kaksi päivää, hengellinen ohjelma, mutta keskustelua keskeisistä aiheista yhdessä. Niissä rakentuva ystävyys on niin erityistä.”

Eräs retriiteistä oli helmikuussa kolumbialaisille järjestetty retriitti, jossa oli mukana 18 järjestöä. ”On mielenkiintoista, miten aloitimme kuudella organisaatiolla, ja nyt mukana on 18 organisaatiota, jotka tekevät yhteistyössä ratkaisuja raamatunkäännöstyön edistymiseksi Kolumbiassa”, David kertoo.

Kokemus rohkaisee

”Joissakin maissa, joissa pöytä on vasta kehittymässä, osallistujat ottavat prosessin omakseen. Se on selkeä merkki siitä, että he näkevät sen olevan hyvin tärkeää”, David kuvaa. Osallistujat ymmärtävät nopeasti ainutlaatuisen kokemuksensa arvon. Useimmat eivät ole aikaisemmin nähneet tämäntyyppistä verkostoitumista raamatunkäännöstyössä.

”Meillä on aktiviteetti, jota kutsutaan verkoston kartoittamiseksi”, David kertoo. ”Osallistujat voivat oivaltaa, millaisia suhteita heillä on toisiinsa. He tajuavat, että muut tekevät hyvää työtä, ja saavat rohkaisua siitä, että että he istuvat ja puhuvat heidän kanssaan. He näkevät, mitä on tapahtumassa ja mitä ei, joten he sanovat: ’Selvä, käytetään tätä raamatunkäännöstyön kolmatta tilaa ja jatketaan.’”

”Pyöreän pöydän järjestelmän tukemiseksi muodostimme hiljattain yhdeksän Latinalaisen Amerikan vaikutusvaltaisen johtajan oheisryhmän. He edustavat eri alueellisia järjestöjä osallistuen samalla oman maansa pöytään. Tämän ryhmän tavoitteena on huolehtia arvoista ja päämääristä kuten tukea jokaista pöytää niiden kehittymisessä.”

David toivoo, että Amerikan mantereella kehittyvät pöydät toimisivat yhteistyön mallina tuoden johtajat, organisaatiot ja kirkkokunnat yhteen keskustelemaan, rukoilemaan ja suunnittelemaan raamatunkäännöstyötä.

”Olen huomannut, että muissa maissa on tavallisesti yksi Allianssiin kuuluva organisaatio maata kohti, jolloin suuri osa vallasta ja informaatiosta kuuluu sille. Mutta jos halutaan rakentaa enemmän osallistuvaa, avokätisempää yhteisöä, jossa on enemmän järjestöjä, pöytä voi ehkä olla malli, jota kannattaa kokeilla. Voidaan saada kokemusta kolmannen tilan käsitteestä, niin että voidaan tuoda mukaan muita, keskustella yhdessä ja löytää yhteinen toimintaohjelma”, David sanoo.

”Allianssiin kuuluvalla organisaatiolla on luonnollisesti keskeinen rooli, mutta se voi myös inspiroida muita järjestöjä näkemään raamatunkäännöstyön kuuluvan kaikille Kristuksen ruumiissa. Pöytämalli voi olla jotakin, jota he voivat nähdä, seurata ja kokeilla.”

Teksti: Jim Killam, Wycliffe Global Alliance

Käännös: Riitta Bonny